GUT SCREEN

Anàlisi dels metabòlits orgànics urinaris per a l'avaluació de la funció intestinal

La flora o microbiota intestinal és el conjunt de bacteris que habiten en l'intestí, en una relació de simbiosi amb el cos humà. La gran majoria d'aquests bacteris no són nocives per a la salut i moltes són beneficioses.
Existeixen dos tipus de flora intestinal: la resident i la transitòria. La primera colonitza permanentment la mucosa intestinal i està formada per microorganismes ben adaptats i innocus; la segona colonitza de manera intermitent l'intestí i està formada per microorganismes potencialment patògens i no patògens.

Flora intestinal, salut i malaltia
L'intestí proporciona hàbitat i nutrició a la flora resident, mentre que aquesta participa en funcions beneficioses per al nostre organisme com prevenir la invasió de microorganismes patògens, millorar la funció de les cèl·lules intestinals, reforçar el sistema immunitari, sintetitzar vitamines i proteïnes, estimular els moviments de la musculatura intestinal, millorar processos diarreics o de restrenyiment, reduir la sensació de flatulència i malestar intestinal i inhibir la inflamació de l'intestí, entre altres.
La flora intestinal pot variar d'una persona a una altra ja que depèn de factors intrínsecs com a secrecions intestinals, i factors extrínsecs com a edat, gènere, dieta, estil de vida, estat immunològic,
trànsit intestinal, antibiòtics, antiinflamatorios, etc.

L'alteració de la flora resident normal pot tenir efectes nocius importants per a la salut.

Alteració de la flora intestinal

Els canvis qualitatius i quantitatius en la flora intestinal, en la seva activitat metabòlica i en la seva distribució local estan implicats en la patogènesis de nombroses malalties.

Entre elles es troben patologies sistèmica (síndrome metabòlica, patologia cardiovascular, malaltia vascular perifèrica, asma i atòpia, alteracions neurològiques, alteracions del metabolisme dels fàrmacs, etc.) i també digestives (malaltia inflamatòria intestinal, patologia biliar, etc.).
L'alteració de la flora intestinal també està relacionada amb l'augment de la permeabilitat intestinal, és a dir amb l'alteració de les funcions de la mucosa intestinal com a barrera per al pas de molècules de certa grandària. L'increment de la permeabilitat intestinal suposa un augment del pas de substàncies no desitjades al torrent sanguini, podent originar alteracions inflamatòries i immunitàries cròniques, tant a escala local com sistèmic.

La prova GutScreen analitza 18 metabòlits bacterians i 8 metabòlits fúngics:

 

INDICADORS BACTERIANS INDICADORS FÚNGICS

Paracresol         4-OH-fenilcetat

Benzoat           3-OH-fenipropionat

2-OH-benzoat      Tricarballiloto

4-OH-benzoat     Indol-3-acetat

Hipurat                4-OH-hipurat

Fenilactat              Hidrocafeat

Fenilcetat                  Fenol

2-OH-fenilcetat          Indican

4-OH-fenilcetat           D-lactat

Arabinosa

Arabinitol

Tartrat

Citratmelat

Betacetoglutarat

Furan-2-carboxilat

Furan -2,5-dicarboxilat

3-OH-3-metil-glutarat

 

La presència de Metabòlits bacterians pot indicar proliferació de:

  • Bacteris de putrefacció (gènere Clostridium)
  •  Bacteris de fermentació (gènere Lactobacillus)

La presència de Metabòlits fúngics pot indicar proliferació de llevats del gènere:

  • Candida – poc resistent
  • Candida albicans – moderadament resistent
  • Geotrichum – altament resistents

L'anàlisi identifica i quantifica els metabòlits esmentats eliminats a través de l'orina, determinant la presència de microorganismes patògens.
El desequilibri de la flora intestinal pot corregir-se mitjançant mesures dietètiques que incloguin prebiòtics i probiòtics o complements nutricionals específics que han de ser prescrits per un especialista.

L'anàlisi GutScreen està indicat en:

  • Persones que desitgin gestionar proactivament la seva salut optimitzant la seva salut digestiva.
  • Pacients amb alteracions digestives.
  • Pacients amb malalties inflamatòries i/o immunitàries sistèmics.
  • Pacients amb altres malalties sistèmics cròniques relacionades amb la disbiosis intestinal.

 

Informació addicional