DETOX TEST

Una de les principals funcions del fetge és la detoxificació, la qual consisteix en la neutralització dels productes tòxics produïts en el nostre organisme o procedents del medi ambient. La detoxificació té lloc en dues fases: la fase I, en la qual els productes tòxics es converteixen en formes intermèdies, molt més actives; i la fase II, en la qual aquestes formes intermèdies són inactivades i neutralitzades. L'adequat funcionament dels dos sistemes de detoxificació hepàtica és important en la prevenció d'una gran varietat de patologies. Detox Test analitza el funcionament de les dues fases de detoxificació hepàtica.

FASES DE LA DETOXIFICACIÓ

La detoxificació hepàtica és el resultat de dos processos enzimàtics: la fase I i la fase II.

Els enzims de fase I transformen els productes tòxics en formes intermèdies més accessibles per a la fase II. Aquestes formes intermèdies són molt més actives químicament i, per tant, més tòxiques. En la fase I participen un grup nombrós d'enzims, que en conjunt es denominen citocrom P450. Un efecte secundari important d'aquesta fase és la producció de radicals lliures. L'antioxidant idoni per neutralitzar els radicals lliures de la fase I, i que a més serveix de plataforma per als processos enzimàtics de la fase II, és el glutatió.

Els enzims de fase II transformen els productes intermedis mitjançant diferents vies, amb l'objectiu de neutralitzar-los o de facilitar la seva eliminació per orina, femta o suor. Aquestes vies són: glucuronidació, sulfatació, conjugació amb glutatió, conjugació amb glicina, metilació i acetilació. L'adequada activitat d'aquestes vies depèn de la disponibilitat d'aquells nutrients (cofactors) que intervenen en les reaccions enzimàtiques de fase II.

ALTERACIONS

Una fase I molt activa o ràpida genera un increment de productes tòxics intermedis i de radicals lliures. Així mateix, una fase II lenta dóna lloc a una acumulació de productes tòxics intermedis.

En conseqüència, el desequilibri entre les dues fases de la detoxificació hepàtica ocasiona una acumulació de toxines en l'organisme, amb els consegüents efectes adversos per a la salut.

Entre les malalties implicades en alteracions de la detoxificació hepàtica calen destacar: sensibilitats químiques múltiples, reaccions farmacològiques adverses, alteracions neurològiques, alteracions de l'humor i del comportament, fibromiàlgia i fatiga crònica, alteracions immunitàries, inflamació crònica i càncer, entre altres.

El bon funcionament dels sistemes de detoxificació hepàtica és fonamental per preservar la salut i evitar el desenvolupament de malalties per una acumulació de productes tòxics..

TEST DETOX

Els perfils d'avaluació de la detoxificació hepàtica actualment disponibles són:

Perfil DEHE
Avaluació de la fase I i la fase II de la detoxificació hepàtica

 • Fase I. Clearance de cafeïna en saliva
 • Fase II. Test d' acetaminofeno i ác. acetilsalicílic en orina:
  - Glucuronidació
  Sulfatació
  - Conjugació amb glutatió
  - Conjugació amb glicina

Perfil DEHE2
Avaluació de la fase II de la detoxificació hepàtica

 • Fase II. Test d'acetaminofeno i ác. acetilsalicílic
  en orina.

Els mecanismes de la detoxificació hepàtica presenten una gran variabilitat individual, resultat de factors ambientals, d'estil de vida i també genètics. En conseqüència, els resultats de les anàlisis possibiliten dissenyar un programa personalitzat de detoxificació hepàtica, focalitzat en la nutrició, els suplements nutricionals i en l'estil de vida.

INDICACIONS

Els perfils Test Detox estàn especialment indicats en:

 • Persones que desitgin gestionar proactivament la seva salut
 • Pacients amb sensibilitats químiques múltiples, fibromiàlgia o fatiga crònica
 • Pacients amb malalties cròniques, incloent-hi alteracions metabòliques, de la immunitat o inflamació

 

Informació addicional